1. Algemeen

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten die aangeboden worden door NetBrains.
Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Prijzen

De door NetBrains gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben ze een louter informatieve waarde. De prijzen in offertes opgegeven, zijn uitgedrukt in Euro en steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). NetBrains is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan.
Offertes gelden niet automatisch voor andere toekomstige opdrachten. Tarieven door NetBrains medegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn.

3. Meerwerk

Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde diensten van NetBrains. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door NetBrains worden geleverd, hierna te noemen meerwerk, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  1. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
  2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan NetBrains kenbaar zijn gemaakt;
  3. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door NetBrains in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop NetBrains weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  4. Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

4. Levering en betaling

De door NetBrains opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan NetBrains en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke oplevering. Na openstelling van de website voor het publiek of na het presteren van de overeengekomen diensten is de productie beëindigd en volgt een saldo factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van de klant. Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan NetBrains kenbaar gemaakt te worden. Het gebrek aan geschreven protest binnen de vooropgestelde termijn, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is de klant vanaf de vervaldag van de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, bovenop de hoofdsom, de verwijlintresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

5. Intellectuele eigendom en auteursrechten

De geleverde goederen, ontwerpen, concepten, software en diensten blijven eigendom van NetBrains, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan NetBrains hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is NetBrains tevens gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Na levering van de goederen, ontwerpen, concepten, software en diensten verleent NetBrains een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de geleverde creatie blijven bij NetBrains volgens de geldende wetgeving, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de softwarealgoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en – ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logoontwerpen, website ontwerpen, interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. NetBrains heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan deze systemen en onderwerpen te dupliceren, te wijzigen, openbaar te maken, te commercialiseren of te laten commercialiseren, of enige andere handeling te verrichten die in strijd is met de rechten van NetBrains op deze systemen en onderwerpen. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat NetBrains hiervoor nooit kan worden aangesproken. NetBrains heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken die eigendom zijn van de klant van NetBrains.

6. Aansprakelijkheid

NetBrains is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart NetBrains voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.
NetBrains kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door NetBrains ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door NetBrains zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via een CMS website)
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. NetBrains is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. NetBrains kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

7. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen NetBrains en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van NetBrains. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

8. Privacybeleid

NetBrains bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, fax, … Daarnaast registreert NetBrains alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. Hosting) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt NetBrains gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).
Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

  1. Om met de klant te communiceren.
  2. Om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van NetBrains.
  3. Om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse).
  4. Om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

Deze informatie kan door NetBrains gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. NetBrains verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Bij registratie van internetdomeinnamen is NetBrains verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserver informatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaam procedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van NetBrains voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.
NetBrains verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen, kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover NetBrains beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. NetBrains is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door NetBrains.
Wijzigingen aan de NetBrains Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers medegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op https://www.netbrains.be

De huidige versie van deze algemene voorwaarden is in voege getreden op 01 februari 2019 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking wordt gesteld.

© 2019 NetBrains.